Salgsbetingelser for Kriya Yoga Norge

 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, informasjon gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved motstrid mellom informasjonen, prioriteres det som er særskilt avtalt, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen kompletteres av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp mellom næringsdrivende og forbrukere.

 2. Partene Selger er Kriya Yoga Norge, Kanadavegen 41, 2651 Østre Gausdal, [email protected], +474702983, Orgnr 986 305 424, heretter referert til som selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, referert til som kjøperen.

 3. Pris Den oppgitte prisen for varen og tjenestene er totalprisen kjøperen skal betale. Denne inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader selgeren ikke har informert om, skal ikke bæres av kjøperen.

 4. Avtaleinngåelse Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. Avtalen er ikke bindende ved skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen eller i kjøperens bestilling, og den annen part burde ha innsett at det forelå en feil.

 5. Betaling Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den sendes fra selgeren til kjøperen. Ved kreditt- eller debetkortbetaling kan selgeren reservere kjøpesummen ved bestilling. Kortet belastes når varen sendes. Ved fakturabetaling utstedes faktura ved forsendelse med en betalingsfrist på minimum 14 dager. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Avslutte faste betalinger/abonnement Faste betalinger håndteres via Vipps. Avslutning kan skje ved e-post til [email protected] eller via Vipps-appen under "Faste betalinger".

 1. Levering Digitale produkter, inkludert nettkurs, blir tilgjengelige for kjøperen umiddelbart etter kjøp, med mindre annet er spesifikt avtalt. For fysiske produkter skjer levering etter angitt oppstartsdato.

  Avbestilling av retreats: Påmelding til retreats hos Kriya Yoga Norge anses som en endelig bestilling, og kjøpesummen for retreats er ikke refunderbar. Skulle det oppstå ekstraordinære omstendigheter, ber vi om at du tar kontakt med oss på [email protected] for å diskutere mulige løsninger.

  Nettkurs reklamasjonsrett: Kriya Yoga Norge tilbyr en 100 % pengene-tilbake-garanti for alle våre digitale produkter og tjenester. Dersom du ikke er fornøyd med kurset du har kjøpt, kan du kreve full refusjon innen 30 dager etter kjøpsdatoen. For å benytte deg av denne retten, send en e-post til [email protected] med informasjon om kurset du ønsker refusjon for, samt årsaken til at kurset ikke møtte dine forventninger.

 2. Risikoen for varen Risikoen for varen overgår til kjøperen når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 3. Angrerett Kjøperen har angrerett i henhold til angrerettloven. Melding om bruk av angreretten må gis innen 14 dager, og kjøperen har bevisbyrden for at angreretten er gjort gjeldende. Angrefristen utvides til 12 måneder ved manglende opplysning om angrerett. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake uten unødig opphold.

 4. Forsinkelse og manglende levering Ved forsinkelse eller manglende levering fra selgerens side, og dette ikke skyldes kjøperen, kan kjøperen holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning.

 5. Mangel ved varen Ved mangel ved varen kan kjøperen holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

 6. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold Ved kjøperens mislighold kan selgeren holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning, renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved uavhentede varer.

 7. Garanti Garanti gitt av selgeren gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter loven.

 8. Personopplysninger Selgeren behandler personopplysninger i tråd med personopplysningsloven. Personopplysninger vil kun bli utlevert i nødvendige tilfeller.

 9. Konfliktløsning Klager rettes til selgeren. Tvister forsøkes løst i minnelighet. Forbrukertilsynet kan kontaktes for mekling. Europeiske forbrukere kan bruke Europa-Kommisjonens klageportal

 10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

  Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

  Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

  Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.